පට්ට ඩීල් එක | Tahiti Village Resort

Your video will begin in 40
3 Views

අපේ Las Vegas trip එකේ අපි මුල් දවස් දෙක නැවතිලා හිටියේ Luxor Hotel & Casino එකේ. ඊළඟට අපි දවස් පහක් Tahiti Villege Resort එකේ නැවතුනා. ඒක Las Vegas S...

Дата загрузки:2021-09-15T00:10:06+0000

Published
අපේ Las Vegas trip එකේ අපි මුල් දවස් දෙක නැවතිලා හිටියේ Luxor Hotel & Casino එකේ. ඊළඟට අපි දවස් පහක් Tahiti Villege Resort එකේ නැවතුනා. ඒක Las Vegas Strip එකේ දකුණට වෙන්න පිහිටලා තියෙන family freindly resort එකක්. අපි නැවතුනේ Bora Bora කියන one bedroom suite එකක. අපිට මේ resort එක බොහොම අඩු ගානකට book කරන්න පුළුවන් උනා. Las Vegas Strip එකට විනාඩි දහයක විතර දුරින් තිබුණු නිසාත් බොහෝම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් නිසාත් මේ resort එකට අපි ගොඩාක් කැමැති උනා.

Las Vegas Series-
VLOG # 10 - https://youtu.be/PKlrbqTAvuY
VLOG # 11 - https://youtu.be/gfSOo5zOytk
VLOG # 12 - https://youtu.be/BFW5U7Wi2zg
VLOG # 13 - https://youtu.be/sBRHgF3jpck
VLOG # 14 - https://youtu.be/pDcwfPJqoho
----------
OUR TRAVEL VIDEO TOOLKIT
• DJI Mavic Air 2
• Samsung S20 Ultra
• Gopro Black 7
• Gopro Silver 7
• Osmo Mobile 3
• Sony A6400

----------
Edited in Premiere Pro
----------
Social Media Platform
https://www.facebook.com/travelwithma...
https://www.instagram.com/travelwithm...


Thanks for watching!
Category
Travel in the USA
Be the first to comment