නහයෙන් වයින් ටේස්ටින් කරන විදිහ

Your video will begin in 40
1 Views

VLOG 30 මේ තියෙන්නේ එයිගල් මාලිගාව (Aigle Castle) එක. මේක ස්විට්සර්ලන්තයේ තියෙන අපූරුම castle වලින් එකක්. වැදගත්ම දේ තමයි මේ මාලිගාව තියෙන්නේ ලස්සනම ල...

Дата загрузки:2021-09-14T03:05:04+0000

Published
VLOG 30

මේ තියෙන්නේ එයිගල් මාලිගාව (Aigle Castle) එක. මේක ස්විට්සර්ලන්තයේ තියෙන අපූරුම castle වලින් එකක්. වැදගත්ම දේ තමයි මේ මාලිගාව තියෙන්නේ ලස්සනම ලස්සන මිදි වත්තක් මැද. මේ හින්දම, මාලිගාව ඇතුලේ අපි කරපු tour එකේදී, මිදි නිෂ්පාදනය සම්බන්ද කර්මාන්ත ගැනත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගත්තා.

Our Travel Partner: 2nd chance travels - http://global.2ndchancetravels.com/
Instagram: https://www.instagram.com/nomadiclobsters/
Facebook: https://www.facebook.com/nomadiclobsters/

About us:
We are a Sri Lankan couple living in Switzerland. Our goal is to travel to 50 countries around the world and to share our experiences with you all through this youtube channel. On the day this video is uploaded, we have completed 35 countries out of 50. Still, a long way to go :)
Category
Travel Tips
Be the first to comment