ഡൽഹിയിലെ മലയാളി ഹബ്ബ് കേരള ഹോട്ടലിലെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഊണ് | Kerala Hotel Delhi TravelOnceMore

8 Views

#keralaHotelDelhi #keralafoodinDelhi #MalayaliilifeinDelhi നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏതു അന്യനാടുകളിലെ ഭക്ഷണവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ കഴിക്കുകയും ശീലമാക്കുകയു...

Дата загрузки:2020-06-04T18:55:08+0000

Published
Category
Travel Tips